25th Album:

Boucles d’oreilles

01. Shall we dance?
02. Cavaliere Servénte
03. Kare to Kanono no Sonnet (彼と彼女のソネット)
04. Wakaki Hino Bourou (若き日の望楼)
05. Kaze no Michi (風の道)
06. Hiver
07. Time To Go
08. Shenandoah 
09. Metropolitan Museum (メトロポリタン美術館)
10. Kuro no Claire (黒のクレール)
11. Yokogao (横顔)
12. Atarashi Shirt (新しいシャツ)
13. Siena
14. Totsuzen no Okurimono (突然の贈りもの)

Release Date; March 21st,2007

Produced by Taeko Onuki

01. Shall we dance?

Words: Oscar Hammerstein II
Music: Richard Rodgers
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

02. Cavaliere Servénte

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

03. Kare to Kanono no Sonnet (彼と彼女のソネット)

Words: Taeko Onuki/Music: Romano Musumarra
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

04. Wakaki Hino Bourou (若き日の望楼)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

05. Kaze no Michi (風の道)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

06. Hiver

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

07. Time To Go

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

08. Shenandoah

Words and Music: Traditional
Arrangement: Toshio Nakagawa

Acoustic Piano: Toshio Nakagawa
Violin: Ittetsu Gen
Cello: Tomoki Iwanaga

09. Metropolitan Museum (メトロポリタン美術館)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Febian Reza Pane

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Asuka Kaneko,Yuko Aiso
Viola: Keiko Shiga
Cello: Takaya Kimura
Contra Bass: Hiroshi Yoshino

10. Kuro no Claire (黒のクレール)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Hajime Mizoguchi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka
Alto Sax: Yasuaki Shimizu

11. Yokogao (横顔)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka

12. Atarashi Shirt (新しいシャツ)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka

13. Siena

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Yasuaki Shimizu

Tenor Sax: Yasuaki Shimizu
Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka

14. Totsuzen no Okurimono (突然の贈りもの)

Words and Music: Taeko Onuki
Arrangement: Toshihiro Nakanishi

Acoustic Piano: Febian Reza Pane
Violin: Toshihiro Nakanishi,Makoto Fujiwara
Viola: Akihiro Kubota
Cello: Hajime Mizoguchi
Contra Bass: Eiji Nonaka
Alto Sax: Yasuaki Shimizu